Regulamin

Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu internetowego oraz określa zasady sprzedaży i składania zamówień pod adresem. Przed zamówieniem należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonując zamówienia produktów, Kupujący zobowiązany jest w pełni do akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • § 1. Zasady ogólne.
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem hologramELS.com . Warunkiem realizacji Zamówienia, w serwisie internetowym , jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia przez klienta. Złożenie zamówienia jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją. Oferowane w serwisie produkty, są produktami kolekcjonerskimi i zabrania się ich wykorzystywania w sposób sprzeczny z prawem. Posługiwanie się nimi jako pełnoprawnymi dokumentami jest zabronione w rozumieniu prawa.
 • § 2. Definicje.
  Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów , zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  Oferta – Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny
 • § 3. Zasady korzystania z serwisu.
  Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.
  Ograniczenie dostępu Klienta do dokonywania zamówień może nastąpić w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami lub postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • § 4. Zasady poufności.
  Dane Klienta przetwarzane są tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia a każdy Klient ma do nich wglądu oraz ma możliwość ich zmiany. Wszystkie dane przechowywane są przez serwis tylko na czas realizacji zamówienia, a następnie są usuwane. Dane niezbędne do realizacji zamówienie nie są udostępniane jakimkolwiek zewnętrznym instytucjom z wyjątkiem przewoźników doręczających zamówienie. Każda przesyłka z zamówieniem jest starannie pakowana i zabezpieczona przed otwarciem, dlatego nie ma możliwości aby osoba postronna mogła zobaczyć jej zawartość. Szczegóły dotyczące polityki prywatności serwisu oraz wykorzystywania plików cookies, znajdują się na podstronie Polityka Prywatności.
 • § 5. Zamówienia.
  Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia dostępny w niniejszym serwisie internetowym. W celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w serwisie są nowe, nieużywane i pozbawione wad. Dokonując zamówienia, Klient wybiera produkt a następnie wybiera formę dostawy zamawianych produktów, podając wszystkie dane niezbędne do wysyłki. Dokonując wyboru produktu, klient ma możliwość złożenia zamówienia produktu wykonanego wg. indywidualnej specyfikacji; określonego kształtu, określonej grubości lub posiadającego specjalne określone oznakowanie. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu jego opłacenia tylko spośród form dostawy i płatności, dostępnych w formularzu zamówienia. Koszt dostawy zamówienia pokrywa klient. Każdorazowo przy dokonywania zamówienia w formularzu, jest on informowany o poszczególnych kosztach dostawy w zależności od formy dostawy płatności za zakupy. Wybierając jako formę płatności "płatność przy odbiorze" klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności za zamówienie przy jego odbiorze. Po złożeniu zamówienia, na adres email podany w formularzy wysyłany jest email z potwierdzeniem zamówienia. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych. W przypadku pomyłki w danych niezbędnych do wysyłki lub podania nieprawdziwych danych, serwis internetowy nie bierze odpowiedzialności za błędy w dostawie.
 • § 6. Dostawa, płatność, ceny.
  Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Klienta. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania przelewu , zwyczajowo jest to 24 godziny. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki obowiązujące na terenie sidziby. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia przelewem bankowym lub wraz z odbiorem przesyłki z zamówieniem (płatnośc przy odbiorze).
 • § 7. Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy.
  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia wad rzeczy sprzedanej i jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego (w formie elektronicznej lub pisemnej ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i daty wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu). Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru, a także obniżenia ceny, w zalezności od uszkodzenia.
  Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu produktu, w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odsyłany produkt nie może być używany i nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy produktów standaryzowanych. Produkty wykonywane wg. specyfikacji klienta, wykonywane na zamówienie lub posiadające specjalne oznakowanie, nie podlegają zwrotowi. Zwracane produkty nie mogą być uszkodzone, muszą być w stanie nienaruszonym, w takim jakie zostały dostarczone klientowi.
 • § 8. Postanowienia końcowe.
  Złożenie zamówienia w niniejszym serwisie jest potwierdzeniem zapoznania się z jego regulaminem oraz jego akceptacją. Serwis internetowy jest wyłącznym właścicielem wszystkich zdjęć , treści i innych materiałów autorskich dostępnych na stronie. W rozumieniu ustawy o prawie autorskim, zabrania się kopiowania znajdujących się w niniejszym serwisie internetowym ; zdjęć, treści oraz innych materiałów autorskich.